Besturing repeaters PI2ASN, PI2HVH, PI3ZOD e.a.

Uit de oude doos!

De repeaters van Emmen, Assen en Heerenveen zijn uitgerust met een besturing welke is opgebouwd rond een 6502 microprocessor. Deze computerchip was erg populair in de beginperiode van ons computertijdperk. Homecomputers zoals de Acorn, C64,  OhioC1P en niet te vergeten de Apple hadden allemaal een 6502 processor.

Ik heb voor de liefhebbers alle documentatie van de repeater besturing welke ik nog bezit, in deze post opgenomen. De sourcecode van de gebruikte 6052 software kun je eveneens downloaden. Ik gebruik TASM als assembler.

Hieronder vindt je alvast het schema van de besturingshardware. Als je vragen hebt of zelf iets wilt gaan bouwen, laat het dan even weten.

vy 73 de Johan, PA3ANG

beschrijving-repeater-logic

PI3ZOD, City Repeater of Emmen

PI3ZOD – the city repeater of South-East Drenthe

ACM gebouw, Rondweg Emmen

Klik hier voor de Nederlandse tekst. Direct link to the actual situation of PI3ZOD.

How things started

In 1994, ideas started to build our own 2-meter repeater in Emmen. We gathered information from the VERON officials about the possibility of getting the needed special permission. Soon it became clear that all 2-meter frequencies were used, but that there might be a possibility of a so-called ‘City repeater’. Because we were in for the experiment we exploited the opportunity and started working on a repeater with restricted range. The best location for the repeater was the same location as where our ATV repeater PI6ZOD was located. A phone repeater on top of the ‘Hondsrug’ would attract more activity in the local area and also create a meeting point for radio contacts, mobile stations and visitors of other areas. For more details, read the Dutch letter which went with the special permission (BT) request.

The equipment was spend by the EDON, a local energy company in province of Drenthe. Since their mobile network on 150MHz was no longer used, a lot of Condor rigs were become obsolete and the former base station (Storno CQF-613) was no longer necessary. The Condor rigs are now used by the members in the local radio club and the base station was given to PA3ANG. After the transmitter and receiver were adapted to the granted 2 meter frequencies and the control circuitry were revised the configuration was placed on top of the ACM building at May 30, 1997. As duplex filter we were allowed to use the reserve set from PI3MEP in Meppel. We used this filter up to April 14, 1998 and since then we are using our own filter set, which was made possible because of fund raising during the local VERON meetings.

What is a phone repeater

A repeater is an unmanned radio station, which receives signals at one frequency and re-transmits them at an other frequency. By choosing a convenient location for such a repeater station, radio signals can be send over large distances no matter the weather. Also connections can be maintained with low power. As a proof that this experiment was very unique, the local press wrote an article about it. If you want more information about repeaters in The Netherlands, visit the site of the VERON for more information. You’ll also find there links to other repeater groups. On the site of PI6ZOD you’ll find more information about the ATV repeater in Emmen. Here’s probably also a link to the South-East Drenthe community of the VERON.

Location and range

As said, a good location is one of the predecessors for success. Since May 30, 1997 the repeater is located in Emmen, at the ACM building. ACM is an animal feed factory housed next to the Rondweg in Emmen. A 10 meter long antenna pole is on top of the building. The mast is used by the Red Cross network as well. The uppermost antennas are used by them. The antenna of PI3ZOD (the folded dipole) is, as you can see, partly masked by the steel building, which limits the repeater’s range towards the South (Germany). More or less, the range towards the East and South-East is the German border; West and South-West the line Coevorden / Hoogeveen; towards the North the motorway intersection near Gieten. The average range (in a car) is about 25 kilometer. On the map things are visualised a little.

Technical data

Transmit frequentie :
145.625 MHz
Receive frequentie :
145.025 MHz
Power :
1 watt
Locator :
JO32KS
Radio:
Storno CQF-613
Filter:
Quadruple Wacom Cavity filter
Activation:
1750 Hz tone.
Repeater control:
uPc-6502 sourcecode
Antenna:
Folded dipole, vertical
Antenna Height:
75 meter above NAP

The new PI3ZOD

Since September 2008 a complete new repeater located in Emmen. The location of this repeater is very close to the old location and is situated still on the south border of Emmen in the surburb called Bargeres. (very close to where I used to live)

I May 2006 already, plans where made to replace the Storno repeater by to Yeasu FT2800 transceivers. Theo PA4TP has build this new repeater and had it operational from his home QTH for some time. The old location at the Rondweg in Emmen was no longer available as it seems at that time and now the repeater found shelter at the former receiving station of the cablenetwork in Emmen.

Next to the original filter unit an additional 3 section filter unit is placed in the transmission feeder and the original Wacom filters are tuned to the receiving frequency. You can see the new repeter in the (clickable) pictures. (courtesy © PA4TP)

At the moment (October 2008) the local repeater team is working on optimising the receiver sensitivity and adding a second antenna. By doing so the current desensing issue will be solved. Also a minor problem with the morse id needs also to be repaired.

As it looks today, the coverage of the repeater has remained the same. A possible improvement to the south could be observed as the antenna ‘can see better’ in southerly direction now.

PI3ZOD, stadsrepeater van Emmen

PI3ZOD – de stadsrepeater van ZuidOost Drenthe.

ACM gebouw, Rondweg Emmen

Click here for English text. Klik hier voor de actuele pi3zod situatie.

Hoe het begon

In 1994 was er de wens voor een ‘eigen’ 2 meter repeater in Emmen. Om te vernemen of we in aanmerking zouden komen voor een bijzondere toestemming hebben we via de VERON onze plannen wereldkundig gemaakt. Al gauw werd het duidelijk dat alle frequenties op 2 meter bezet waren, maar dat er eventueel wel een mogelijkheid bestond voor een zogeheten ‘Stads-repeater’. Gezien wij wel open stonden voor het experiment hebben we in begin 1997 toch deze gelegenheid aangegrepen en zijn aan de slag gegaan voor een repeater met een beperkt bereik. Als locatie was de plek waar ook de ATV repeater PI6ZOD opgestelt staat de meest voor de hand liggende. Een phone repeater bovenop de ‘Hondsrug’ zou met zekerheid voor meer activiteit in de regio zorgen en daarnaast een ontmoetingspunt worden voor radio-rondes, mobiele stations en bezoekers vanuit andere regio’s. Voor meer details kun je de motivatiebrief lezen behorende bij de BT aanvraag.

De apparatuur was een schenking van de EDON. De energiemaatschappij van Drenthe. Door het afstoten van het gesloten mobilofoonnet op 150MHz en het overstappen op GSM telefoons, was een groot aantal Condor mobilofoons over en tevens het basisstation bestaande uit een Storno CQF-613. De Condor mobilofoons vonden hun weg naar de afdelingsleden. De Basispost belande bij PA3ANG. Nadat de zender en ontvanger op een ander frequentie waren gezet en de besturing volledig was herzien is de configuratie op 30 mei 1997 op het ACM gebouw geplaatst. Als duplexfilter konden we voorlopig de reserveset van PI3MEP uit Meppel gebruiken. We hebben hiervan tot 14 april 1998 gebruik gemaakt. Vanaf die datum hebben we onze eigen filterset in gebruik genomen, hetgeen mogelijk werd door een spontane inzamelingsactie op de afdelingsvergadering van de VERON.

Wat is een phone repeater

Een repeater is ‘herhaalstation’, dat signalen op een bepaalde frequentie ontvangt en deze weer op een andere frequentie uitzendt. Door een gunstige locatie voor zo’n repeaterstation te kiezen, kan men, ook onder minder gunstige omstandigheden, enorme afstanden overbruggen. Hierdoor wordt het ook mogelijk om met beperkte middelen, toch kwalitatief goede verbindingen in stand te houden. Dat dit toch wel een bijzonder experiment is, blijkt wel uit het feit dat de ingebruikneming de lokale pers niet was ontgaan. Als je meer informatie wilt hebben over repeaters in Nederland dan is op de site van de VERON meer informatie te vinden en zul je hier tevens via links naar andere repeater werkgroepen kunnen surfen. Op de site van PI6ZOD kun je meer infromatie vinden over de ATV repeater in Emmen. Hier staat vermoedelijk ook wel een link naar de afdeling ZuidOost Drenthe van de Veron.

De lokatie en het bereik

Zoals gezegd, een goede lokatie is één van de voorwaarden die kan leiden tot succes. Sinds 30 mei 1997 is de repeater in het ACM gebouw in Emmen gehuisvest. Dit is een veevoederfabriek aan de Rondweg van Emmen. Een 10 meter lange kantelmast staat op de top van het gebouw. De mast is door de repeatergroep tevens beschikbaar gesteld aan het Rode Kruis. De bovenste antennes zijn in gebruik door deze dienst. De antenne van PI3ZOD (de gevouwen dipool) is, zoals je op de foto kunt zien, deels afgeschermt door het stalen gebouw. Hierdoor is het bereik van de repeater richting ‘Zuid’ afgeschermt. Dit is in de richting van Duitsland. Globaal is het bereik van de repeater: ‘Oost, Zuid/Oost’ de grens met Duitsland, ‘West, Zuid/West’ de lijn Coevorden/ Hoogeveen en richting ‘Noord’ het Verkeersplein Gieten.

Een gemiddeld bereik vanuit de auto dus zo’n 25 km. Op de overzichtskaart is een en ander gevisualiseerd.

De technische gegevens

Zend frequentie :
145.625 MHz
Ontvangst frequentie :
145.025 MHz
Vermogen :
1 watt
Locator :
JO32KS
Radio:
Storno CQF-613
Filter:
4-voudig Wacom Cavity filter
In werking stellen:
1750 Hz toon.
Besturing:
uPc-6502 sourcecode
Antenne:
Gevouwen dipool, vertikaal
Antenne Hoogte:
75 meter boven NAP

De nieuwe PI3ZOD

Sinds september 2008 staat er een volledig nieuwe repeater opgesteld in Emmen. De lokatie van deze repeater is op een steenworp afstand van de oude lokatie en bevind zich ook aan de zuidkant van Emmen en wel in de wijk Bargeres. (heel dicht bij mijn vroegere woonhuis in Emmen)

Al in mei 2006 waren er concrete plannen om de Storno repeater te vervangen door twee FT2800 transceivers. Theo PA4TP heeft de repeater gebouwd en vervolgens een tijdlang vanuit zijn eigen QTH operationeel gehad. De oude lokatie aan de Rondweg in Emmen leek niet langer beschikbaar te zijn en nu is er een onderkomen gevonden op het voormalig kopstation van het Emmense kabelnetwerk.

Naast de oorspronkelijke filterset is in de zenderleiding nu een 3 pots filter opgenomen en is de oorspronkelijke Wacom filterset op de ontvangstfrequentie getuned. In de foto’s (welke aanklikbaar zijn) kun je e.e.a. zien. (foto’s © PA4TP)

Momenteel (oktober 2008) wordt er door het plaatselijke repeaterteam nog gewerkt aan het optimaliseren van de ontvangst door het bijplaatsen van een 2e antenne. Hierdoor zal de nu nog aanwezige ‘de-sensing’ worden opgeheven. Ook moet er nog een schoonheidsfoutje in de callgever hersteld worden.

Zoals het er nu naar uitziet is het dekkingsgebied van de repeater gelijk gebleven. Mogelijk dat naar het zuiden er een lichte verbetering is ontstaan door het meer vrije zicht van de antenne richting zuid.